Nieuws

Nevedi positief over regeerakkoord

Het kabinet ziet een belangrijke rol voor partijen in de agroketen bij het invullen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken, blijkt uit het regeerakkoord. Nevedi pakt de handschoen graag op rond belangrijke onderwerpen als economische ontwikkeling, groene energie, klimaatvriendelijke landbouw, voldoende en veilig voedsel en gezonde dieren en mensen.

Continuïteit centraal

Met een minister van Landbouw kan de diervoedersector mede invulling geven aan het verder concretiseren van een aantal zaken uit het regeerakkoord. De continuïteit van de sector wordt centraal gesteld: daaraan worden zaken verbonden, zoals 75 miljoen euro voor jonge ondernemers en 200 miljoen euro voor een warme sanering van de varkenshouderij.
“Genoemde bedragen zijn positief. Echter, de aanwending en uitwerking zullen moeten aantonen in hoeverre ze bijdragen aan een verantwoord ontwikkelingsperspectief van boerenbedrijven.  In de uitwerking van de landbouw- en milieuparagraaf worden kringlopen en circulaire economie expliciet benoemd. Via onder meer het tot waarde brengen van co-producten uit de levensmiddelenindustrie, het bijdragen aan mestverwerking en de eiwittransitie draagt de Nederlandse diervoederindustrie hier reeds aan bij. De feitelijke acties van de regering zouden zich dan ook moeten richten op het wegnemen van belemmerende regelgeving rondom het doel tot sluiten van mineralenkringlopen, teelt van nieuwe eiwitgewassen of insecten of gebruik van innovatieve diervoedergrondstoffen. Het regeerakkoord is op dit soort zaken weinig concreet”, aldus Nevedi. De brancheorganisatie denkt en helpt graag mee bij uitwerking.

Klimaatbeleid: liever ketenaanpak dan wet

Helder wordt dat klimaatbeleid de komende jaren prominent op de agenda zal staan, middels scherpe doelstellingen. “Begrippen als regionaal maatwerk, koppeling van klimaat aan bodem- en wateropgaven en betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn hierbij aansprekend.” Nevedi stelt wel de vraag of het verankeren van deze acties via een nieuwe ‘Klimaatwet’ het meest geëigende instrument is. “Via private initiatieven kan de diervoedersector mede zorgen voor een klimaatbestendige agroketen. Ook rondom bijvoorbeeld humane gezondheid en voedselveiligheid zorgt een ketenaanpak voor meer draagvlak en daadkracht dan een nieuwe wet. Voor private initiatieven en bijdragen is het voorts belangrijk dat collectieve financiering via algemeen verbindend verklaring weer tot de opties gaat behoren.”

Individuele benadering ondernemers

Het regeerakkoord wil verder ruimte maken voor een individuele benadering van ondernemers en ondernemingen en bedrijfsspecifiek afrekenen in plaats van generiek. “Dit is een schot in de roos. Maar op korte termijn zullen hiervan wel de effecten zichtbaar moeten worden: zo dienen individuele ondernemers die bijvoorbeeld via duurzaam diervoeder zeer efficiënt met hun input omgaan en daardoor lagere emissies van stikstof, fosfaat of koolstof veroorzaken, hiervoor beloond te worden en ontwikkelingsruimte te krijgen.

Gezonde arbeidsmarkt

Ten slotte is het volgens Nevedi goed om te vernemen dat het regeerakkoord inzet op een gezonde arbeidsmarkt en goede sociale verhoudingen. Nevedi is als werkgeversorganisatie betrokken bij het Molenaarspensioenfonds en de cao voor de graanbe- en verwerkende industrie. Tevens steunt Nevedi initiatieven die bijdragen aan opleiding van diervoederspecialisten op Nederlandse HAS opleidingen en Wageningen Universiteit. Landbouwkundig onderwijs staat aan de basis van onze innovatiekracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *