Nieuws

Minister Carola Schouten heeft de kabinetsplannen voor een structurele aanpak van de stikstofproblematiek gepresenteerd. Voor het nieuwe maatregelenpakket is zo’n 5,1 miljard euro beschikbaar in de periode tot en met 2030. Een deel daarvan is gericht op maatregelen in de landbouw, daarnaast wordt geïnvesteerd in natuur, maar ook in de bouw en de transportsector.

Met de gepresenteerde aanpak neemt het kabinet volgens Schouten de noodzakelijke stappen om het stikstofvraagstuk structureel aan te pakken. “Deze aanpak bevat een pakket investeringen en maatregelen gericht op stikstofreductie en natuurherstel, waardoor ruimte ontstaat voor onder meer woningbouw, infrastructuur, defensie, waterveiligheid en de energietransitie”, aldus Schouten.

Streefwaarde

De basis voor het maatregelenpakket van het ministerie is vermindering van de stikstofdepositie. Hiervoor is een streefwaarde geformuleerd: in 2030 dient ten minste 50% van de hectares met stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarden (KDW) te zijn gebracht.

Om de streefwaarde te realiseren, is een stikstofdepositiereductie van gemiddeld 255 mol/ha/jr in 2030 nodig. Hiervan wordt circa 120 mol/ha/jr in 2030 bereikt als gevolg van onder andere eerder vastgesteld beleid gericht op stikstofreductie in de landbouw, mobiliteit, industrie en energie. Ook dragen de maatregelen uit het Klimaatakkoord voor circa 25 mol/ha/jr bij aan de realisatie.

De resterende opgave bedraagt circa 110 mol/ha/jr in 2030. De nu aangekondigde bronmaatregelen zijn erop gericht gezamenlijk tussen de 103 en 180 mol/ha/jr reductie te realiseren in 2030.

Bronmaatregelen

Deze efficiënte bronmaatregelen vergen een investering vanuit het Rijk van meer dan 2 miljard euro. Het gaat dan om onder andere bronmaatregelen in de industrie en energie (extra inzet op gebruik emissiearme technologieën, gerichte inzet op piekbelasters), de landbouw (o.a. koeien langer in de wei, innovatieve stallen, ander voer en financiële regelingen voor boeren die willen omschakelen en boeren die vrijwillig willen stoppen) en de bouw (schone mobiele werktuigen).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.